Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3484502
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17841780.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.04.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3484502 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662376529 P, 201662412258 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.08.2016, 24.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.05.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 35/16  A61P 35/00  A61P 25/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/029953 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/034712 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alkahest Inc.; 125 Shoreway Road, Suite D, San Carlos, CA 94070; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BELL, David; c/o GRIFOLS, S.A. Grifols Innovation Office Parc Empresarial Can Sant Joan Av. de la Generalitat, 152-158, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona); ES;
GALLAGER, Ian; 354 Avenue Granada Half Moon Bay, California 94019; US;
BRAITHWAITE, Steven P.; 505 Jetty Way Redwood City, California 94065; US;
MINAMI, S. Sakura; 230 Dolores St., 105, San Francisco, California 94103; US;
DANG, Vu; 215 N Kingston St., San Mateo, California 94401; US;
MCCRACKEN, Joe; 509 Calderbank Way, Cary, North Carolina 27513; US;
NIKOLICH, Karoly; 624 Lakemead Way, Emerald Hills, California 94062; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Frakcie krvnej plazmy ako liečba kognitívnych porúch spojených so starnutím 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3484502
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3484502
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 19.10.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 19.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.10.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 15.11.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 15.11.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.12.2021 Typ Odoslané
EP 3484502
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku