Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3551664
(11)  Číslo patentu  37212 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17835592.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.12.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3551664 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16306655 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.12.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  14.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61P 37/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/081911 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/104483 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OSE Immunotherapeutics; 22 Boulevard Benoni Goullin, 44200 Nantes; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  POIRIER, Nicolas; 1 chemin du Passe-Temps, 44119 Treillieres; FR;
MARY, Caroline; 7 Rue du Buisson, 44680 Sainte-Pazanne; FR;
VANHOVE, Bernard; 72 bis rue Henri Barbusse, 44400 Reze; FR;
THEPENIER, Virginie; 45 rue de la feuillette, 44680 Sainte Pazanne; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Protilátky a polypeptidy zamerané proti CD127  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.12.2022 
   Maximálna platnosť do  07.12.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 14.07.2021 13/2021 SC4A
 
EP 3551664
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.11.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3551664
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.05.2021 Typ Doručené
1a Opis 12.05.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 12.05.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 12.05.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.05.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.06.2021 Typ Odoslané
EP 3551664
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku