Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3491584
(11)  Číslo patentu  40572 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17835207.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.07.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3491584 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662367362 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.07.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.06.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06K 19/077  B29C 45/14  H01L 23/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/043954 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/022755 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Composecure LLC; 500 Memorial Drive, 088 73 Somerset, NJ; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LOWE Adam; 3506 Richmond Court, 088 44 Hillsborough NJ; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Zalisované elektronické zložky pre transakčné karty a spôsoby ich výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.07.2023 
   Maximálna platnosť do  26.07.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3491584
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3491584
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.10.2022 232,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3491584
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.11.2022 Typ Odoslané
EP 3491584
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku