Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3490685
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17833086.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.07.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3490685 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2016902979 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.07.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.06.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63B 21/072  A63B 21/00  A63B 24/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AU2017/050750 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/018071 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Y Bell Group Pty Ltd; Suite 26 7 Bungan Street, Mona Vale, NSW 2103; AU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LAURENCE, Aaron; Unit 3 153 New South Head Road, Vaucluse, New South Wales 2030; AU 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Viacfunkčné cvičebné zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3490685
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3490685
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.10.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 15.10.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 15.10.2021 Typ Doručené
1c Opis 15.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.10.2021 Typ Platba
EP 3490685
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku