Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3562772
(11)  Číslo patentu  36778 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17832543.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.12.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3562772 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1663551 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.12.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.11.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65H 19/18  B65H 19/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2017/053874 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/122542 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAS Mondon; Zone industrielle de Courtanne II, 43620 Saint-Pal-de-Mons; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FORAND, Georges; L'Allier, 42660 Marlhes; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na súvislú výrobu kotúčov navíjaných pásov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.12.2022 
   Maximálna platnosť do  29.12.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.05.2021 09/2021 SC4A
 
EP 3562772
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.11.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3562772
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.03.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 25.03.2021 Typ Doručené
1b Opis 25.03.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 26.03.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 26.03.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.04.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.04.2021 Typ Odoslané
EP 3562772
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku