Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3558981
(11)  Číslo patentu  37826 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17832250.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3558981 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20166024 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FI 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 405/14  C07D 413/14  C07D 405/06  C07D 409/14  C07D 417/14  C07D 451/02  A61P 35/00  A61K 31/4709  A61K 31/4035  A61K 31/4155   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FI2017/050926 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/115591 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Orion Corporation; Orionintie 1, 02200 Espoo; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DIN BELLE, David; Louhentie 13 A 5, FI-02130 Espoo; FI;
MÄKELÄ, Mikko; Hirsikalliontie 7 A 1, FI-02710 Espoo; FI;
PASSINIEMI, Mikko; Poutuntie 3 A 4, FI-00400 Helsinki; FI;
PIETIKÄINEN, Pekka; Aallonkohina 6 E 51, FI-02320 Espoo; FI;
RUMMAKKO, Petteri; Haagankaari 12, FI-02580 Siuntio; FI;
TIAINEN, Eija; Ruutikatu 3 A 17, FI-02650 Espoo; FI;
VAISMAA, Matti; Alberganesplanadi 2 A 10, FI-02600 Espoo; FI;
WOHLFAHRT, Gerd; Vattuniemenkatu 14 C 35, FI-00210 Helsinki; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Deriváty pyránu ako inhibítory CYP11A1 (cytochróm P450 monooxygenáza 11A1) 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2021 
   Maximálna platnosť do  21.12.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3558981
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3558981
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 02.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 02.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 02.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.09.2021 Typ Odoslané
EP 3558981
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku