Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3554476
(11)  Číslo patentu  40185 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17829291.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.12.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3554476 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201600127037 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.12.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 47/10  A61K 47/12  A61K 47/26  A61K 9/08  A61K 31/185  A61K 49/00  G01N 33/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2017/057935 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/109704 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Oftalab Srl; Via Serviliano Lattuada 17, 201 35 Milano; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BARABINO Stefano; c/o Oftalab Srlvia Serviliano Lattuada 17, 201 35 Milano; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Očný roztok lisamínovej zelene a jeho použitie v oftalmológii 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.12.2023 
   Maximálna platnosť do  14.12.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3554476
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3554476
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.11.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3554476
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 11.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.07.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 18.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.07.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.09.2022 Typ Odoslané
EP 3554476
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku