Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3559178
(11)  Číslo patentu  40644 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17829223.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.12.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3559178 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1601828 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10M 169/04  B29D 30/06  B29C 33/64  B29C 37/00  C10M 173/02  C10M 107/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2017/000247 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/115600 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ELKEM SILICONES France SAS; 21 Avenue Georges Pompidou, 690 03 Lyon; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PAILLOT Karine; 469L Chemin des Ferratières, 693 90 Charly; FR;
GUICHARD Gérald; 13 Rue du Pilât, 697 00 Givors; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Kompozícia na báze polyorganosiloxánov určená na formovanie pneumatík a na ich vybratie z formy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.12.2023 
   Maximálna platnosť do  18.12.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3559178
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 26.10.2022 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3559178
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.11.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3559178
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 24.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.11.2022 Typ Odoslané
EP 3559178
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku