Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3558961
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17826174.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.12.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3558961 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201622006, 201717104 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2016, 18.10.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/04  A01N 43/90   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/082983 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/114648 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Syngenta Participations AG; Rosentalstrasse 67, 4058 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JONES, Ian, Kevin; Syngenta Jealott's Hill International Research Centre, Bracknell Berkshire RG42 6EY; GB;
HONE, John; Syngenta Jealott's Hill International Research Centre, Bracknell Berkshire RG42 6EY; GB;
GEORGE, Neil; Syngenta Jealott's Hill International Research Centre, Bracknell Berkshire RG42 6EY; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Polymorfy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3558961
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3558961
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 06.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 06.04.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 06.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.04.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.04.2021 Typ Odoslané
EP 3558961
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku