Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3558997
(11)  Číslo patentu  37090 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17825829.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.12.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3558997 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662436619 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.12.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  09.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/522  A61P 35/00  C07D 473/18  C07D 519/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/083625 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/114999 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AstraZeneca AB; 151 85 Södertälje; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FINLAY, Maurice, Raymond, Verschoyle; AstraZeneca R&D Cambridge Darwin Building Cambridge Science Park Milton Road, Cambridge Cambridgeshire CB4 0FZ; GB;
GOLDBERG, Frederick, Woolf; AstraZeneca R&D Cambridge Darwin Building Cambridge Science Park Milton Road, Cambridge Cambridgeshire CB4 0FZ; GB;
TING, Attilla, Kuan, Tsuei; AstraZeneca R&D Cambridge Darwin Building Cambridge Science Park Milton Road, Cambridge Cambridgeshire CB4 0FZ; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Zlúčeniny aminotriazolopyridínu a ich použitie pri liečení rakoviny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.12.2022 
   Maximálna platnosť do  19.12.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 09.06.2021 11/2021 SC4A
 
EP 3558997
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3558997
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 29.11.2021 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3558997
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.04.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 27.04.2021 Typ Doručené
1b Opis 27.04.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 27.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.05.2021 Typ Odoslané
EP 3558997
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku