Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3555474
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17821607.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.12.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3555474 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  5026616 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.12.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F04B 39/00  F04B 49/02  F04B 49/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/083591 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/114978 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Secop GmbH; Mads-Clausen-Strasse 7, 249 39 Flensburg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FREIBERGER, Alfred; Ilz 47, 8262 Ilt; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmann & Partners s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(54)  Názov  Ovládacie zariadenie a spôsob prevádzky chladivového kompresora 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3555474
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3555474
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 20.09.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 20.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.09.2021 Typ Platba
EP 3555474
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku