Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3515258
(11)  Číslo patentu  37464 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17821461.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.09.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3515258 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016117849, 102017109760 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.09.2016, 07.05.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.07.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  11.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47F 3/00  A47F 3/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2017/100805 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/054427 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pfaltz, Dieter; Waldstrasse 1, 01471 Großdittmannsdorf; DE;
Möllers, Christoph; An der Dreikönigskirche 3, 01097 Dresden; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pfaltz, Dieter; Waldstrasse 1, 01471 Großdittmannsdorf; DE;
Möllers, Christoph; An der Dreikönigskirche 3, 01097 Dresden; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Izolačné sklenené prvky pre dvere s viacerými tabuľkami s transparentnou okrajovou agregáciou a spôsob zhotovovania izolačných sklenených prvkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.09.2022 
   Maximálna platnosť do  21.09.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 11.08.2021 15/2021 SC4A
 
EP 3515258
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.06.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3515258
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 14.09.2021 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3515258
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 10.06.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 10.06.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.06.2021 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 16.07.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.07.2021 Typ Doručené
Plná moc 19.07.2021 Typ Doručené
Plná moc 19.07.2021 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.07.2021 Typ Odoslané
EP 3515258
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku