Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3478392
(11)  Číslo patentu  39081 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17820649.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.06.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3478392 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1650939 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.06.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.05.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.04.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 46/02  B01D 46/00  B01D 46/42   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2017/050701 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/004431 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Camfil AB; Sveavägen 56E, 111 34 Stockholm; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ENGLUND, Fredrik; Nygårdsplatån 92, 610 73 Vagnhärad; SE;
ERICSON, Stefan; Bergvägen 2, 610 72 Vagnhärad; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Zostava vreckového filtra 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.06.2023 
   Maximálna platnosť do  26.06.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.04.2022 8/2022 SC4A
2 Zmeny mien 12.10.2022 19/2022 TC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 12.10.2022 19/2022 PC4A
 
EP 3478392
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.12.2021 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3478392
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.06.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3478392
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.12.2021 Typ Doručené
Plná moc 07.12.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 07.12.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 21.12.2021 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.12.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 18.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 18.08.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.08.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 09.09.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 09.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 21.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 21.09.2022 Typ Odoslané
EP 3478392
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.09.2022 Camfil Ventures AB Camfil AB
2 Prevod majiteľa 21.09.2022 Camfil AB Camfil Ventures AB
3 Ukončenie zastupovania 21.09.2022 PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku