Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3555037
(11)  Číslo patentu  36235 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17816838.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.12.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3555037 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.11.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16204951 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.12.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.02.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 67/05  C07C 69/15  C07C 51/215  C07C 53/08  C07C 5/48  C07C 11/04  B01J 19/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/083226 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/114752 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Shell Internationale Research Maatschappij B.V.; Carel Van Bylandtlaan 30, 2596 HR The Hague; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LANGE, Jean, Paul, Andre, Marie, Joseph, Ghislain; Grasweg 31, 1031 HW Amsterdam; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Oxidačná dehydrogenácia etánu s koprodukciou vinylacetátu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.12.2022 
   Maximálna platnosť do  18.12.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.02.2021 4/2021 SC4A
 
EP 3555037
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.01.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3555037
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 13.01.2021 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.11.2021 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3555037
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.01.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.01.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 12.01.2021 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 18.01.2021 Typ Doručené
Plná moc 18.01.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.01.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.02.2021 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 20.03.2023 Typ Odoslané
EP 3555037
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku