Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3544936
(11)  Číslo patentu  37554 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17811647.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.11.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3544936 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1661449 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.11.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06K 1/12  C03C 23/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2017/053198 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/096258 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE; Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris, 92400 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OZANAM, Cécile; 6 Clos Désiré numéro 3, 91120 Palaiseau; FR;
GAYOUT, Patrick; Le Clos Saint-Jean 18 rue des Capucines, 93250 Villemomble; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby označených sklenených panelov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.11.2022 
   Maximálna platnosť do  22.11.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.08.2021 16/2021 SC4A
 
EP 3544936
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.10.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3544936
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.06.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 30.06.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 30.06.2021 Typ Doručené
1c Opis 30.06.2021 Typ Doručené
1d Patentové nároky 30.06.2021 Typ Doručené
1e Výkresy 30.06.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.07.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.08.2021 Typ Odoslané
EP 3544936
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku