Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3551624
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17811318.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.12.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3551624 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201620948 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.12.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 403/04  A61P 3/00  A61P 37/08  A61P 9/00  A61P 25/28  A61P 29/00  A61P 35/00  A61P 37/00  A61K 31/506   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/082092 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/104534 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  UCB Biopharma SRL; Allé de la Recherche 60, 1070 Brussels; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HEER, Jag Paul; c/o IPD UCB Celltech 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Substituovaný benzimidazolový derivát ako modulátor aktivity TNF 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3551624
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3551624
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 07.04.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
EP 3551624
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku