Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3551305
(11)  Číslo patentu  37863 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17811306.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.12.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3551305 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016123928 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.12.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63G 7/00  E01B 23/02  E01B 25/10  E01B 25/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/081961 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/104501 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ingenieurbüro Stengel GmbH; Nesselwanger Str. 24, 81476 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STELZL, Christian; Ascholdinger Strasse 9a, 81479 München; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Centrálna koľajnica horskej dráhy a zostava horskej dráhy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.12.2021 
   Maximálna platnosť do  08.12.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3551305
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3551305
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 10.08.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 10.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.08.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 26.08.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 3551305
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku