Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3469282
(11)  Číslo patentu  39171 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17809792.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.06.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3469282 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20165473 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.06.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FI 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.04.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F27D 9/00  F27D 1/12  F27B 3/08  F27B 3/24  C21C 5/52  F27D 1/00  F27B 3/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FI2017/050422 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/212116 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Outokumpu Oyj; Salmisaarenranta 11, 00180 Helsinki; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VÄÄNÄNEN, Eero; Pihlajasaarentie 46, 95470 Tornio; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Konštrukcia dna oblúkovej pece 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.06.2023 
   Maximálna platnosť do  07.06.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 3469282
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 28.01.2022 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3469282
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.06.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3469282
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 25.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.01.2022 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 01.02.2022 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.05.2022 Typ Odoslané
EP 3469282
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku