Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3582655
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17808352.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.11.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3582655 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102017103453 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.02.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.12.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47C 27/05  A47C 27/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/078812 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/149523 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vanema D.O.O.; Cesta Borisa Kidrica 15, 1410 Zagorje ob Savi; SI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RIBICIC, Boris; Barvarska steza 7, 1000 Ljubljana; SI 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Matrac 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3582655
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 03.11.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3582655
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.10.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 15.10.2021 Typ Doručené
1b Opis 15.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.10.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 22.10.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 22.10.2021 Typ Doručené
3b Sprievodný list 22.10.2021 Typ Doručené
EP 3582655
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku