Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3535298
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17808224.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.11.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3535298 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662416602 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.11.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21188197.4 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/059481 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/085358 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jounce Therapeutics, Inc.; 780 Memorial Drive, Cambridge, MA 02139; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MABRY, George Robert, III; 780 Memorial Drive, Cambridge, Massachusetts 02139; US;
SAZINSKY, Stephen; 780 Memorial Drive, Cambridge, Massachusetts 02139; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Protilátky proti PD-1 a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21188197.4 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3535298
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 08.11.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3535298
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 22.11.2021 Typ Doručené
1b Opis 22.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 29.11.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 29.11.2021 Typ Doručené
EP 3535298
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku