Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3542081
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17804768.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.11.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3542081 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662423230 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.11.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16D 41/12  F16D 41/064  F16D 41/08  F16D 41/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/061309 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/093722 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Warner Electric Technology LLC; 300 Granite Street, Suite 201, Braintree, MA 02184; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STOLTZE, David, Pearson; 7387 Wisteria Way, Brighton, MI 48116; US;
CHRISTIANSEN, Erik, Raymond; 240 Andover Street, Georgetown, MA 01833; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Samosynchronizačná spojka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3542081
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3542081
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 22.09.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 22.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.09.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 30.09.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 30.09.2021 Typ Doručené
EP 3542081
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku