Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3541387
(11)  Číslo patentu  37619 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17804304.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.11.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3541387 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662422144 P, 201762479391 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.11.2016, 31.03.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  16.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/401  A61K 31/404  A61K 31/4418  A61K 31/4439  A61K 31/47  A61K 31/496  A61K 31/506  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2017/057097 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/092020 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FERRETTI, Stephane; c/o Novartis Pharma AG Novartis Institutes for BioMedical Research Klybeckstrasse 141 Postfach, 4002 Basel; CH;
GUERREIRO, Nelson; c/o Novartis Pharma AG Novartis Institutes for BioMedical Research Fabrikstrasse 2, 4056 Basel; CH;
JEAY, Sebastien; c/o Novartis Pharma AG Werk Klybeck Postfach, 4002 Basel; CH;
JULLION, Astrid; c/o Novartis Pharma AG Forum 1, 4056 Basel; CH;
MEILLE, Christophe; c/o Novartis Pharma AG Novartis Institutes for BioMedical Research Fabrikstrasse 2, 4056 Basel; CH;
WUERTHNER, Jens; c/o Novartis Pharma AG Novartis Institutes for BioMedical Research Postfach, 4002 Basel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Dávka a režim pre inhibítory interakcie HDM2-p53 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.11.2022 
   Maximálna platnosť do  14.11.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 16.09.2021 17/2021 SC4A
 
EP 3541387
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3541387
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 26.10.2021 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3541387
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.07.2021 Typ Doručené
1a Opis 07.07.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 07.07.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 07.07.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.07.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.08.2021 Typ Odoslané
EP 3541387
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku