Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3538399
(11)  Číslo patentu  35812 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17804106.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.11.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3538399 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16198566 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.11.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60R 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/078750 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/087223 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE; Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris, 92400 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MELCHER, Martin; 231 Jessie Lane Apt. 1, Mountain View, CA 94041; US;
YEH, Li-Ya; An der Vogelstange 6, 52511 Geilenkirchen; DE;
ARNDT, Martin; Beverstr. 6, 52066 Aachen; DE;
EFFERTZ, Christian; Maarwinkel 34, 52080 Aachen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Tabuľa vozidla so svetlovodným telesom pre senzor 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.11.2022 
   Maximálna platnosť do  09.11.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.01.2021 01/2021 SC4A
 
EP 3538399
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 15.10.2020 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.10.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3538399
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.10.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 23.10.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 23.10.2020 Typ Doručené
1c Opis 23.10.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.11.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.12.2020 Typ Odoslané
EP 3538399
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku