Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3532399
(11)  Číslo patentu  40457 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17798332.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3532399 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201600109454 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 41/42  B65D 53/06  B65D 53/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2017/056534 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/078498 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PELLICONI & C. S.P.A.; Via Emilia 314, 400 64 Ozzano dell'Emilia (BO); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NALDI Doriano; Via Salvo d'Acquisto 4, 400 64 Ozzano dell'Emilia (Bologna); IT;
LO PICCOLO Antonino; Via Ricasoli 3G, 840 91 Battipaglia (Salerno); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Sťahovací uzáver na nádoby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.10.2023 
   Maximálna platnosť do  20.10.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3532399
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3532399
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.10.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3532399
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.09.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 21.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.09.2022 Typ Doručené
Podanie inde neuvedené 26.09.2022 Typ Doručené
Opis 26.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.10.2022 Typ Odoslané
EP 3532399
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku