Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3529412
(11)  Číslo patentu  39825 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17797752.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3529412 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.02.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201600105846 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.08.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D06H 1/04  D06H 7/24  B26F 1/38  B26D 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2017/056500 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/073780 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Morgan Tecnica S.p.A.; Via San Pancrazio 11/B, 25030 Adro; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GIACHETTI, Fabrizio; c/o Morgan Tecnica S.P.A. Via San Pancrazio, 11/b, 25030 Adro; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Metóda a systém na automatické rezanie textílie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.10.2023 
   Maximálna platnosť do  19.10.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.08.2022 15/2022 SC4A
 
EP 3529412
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.05.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3529412
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.09.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3529412
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 03.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.05.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 09.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 09.05.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.07.2022 Typ Odoslané
EP 3529412
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku