Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3542354
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17797660.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.11.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3542354 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201600115836 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.11.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04B 7/185  G08G 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/079509 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/091607 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Leonardo S.p.A.; Piazza Monte Grappa 4, 00195 Roma; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FANTAPPIE', Pierluigi; c/o LEONARDO S.P.A. - Settore EDS - Coordinamento Ingegneria e Tecnologie IPR Attn. Mr. Giampaolo PERFETTO Via Tiburtina KM 12 400, 00131 Roma; IT;
TROYER, Paolo; c/o LEONARDO S.P.A. - Settore EDS - Coordinamento Ingegneria e Tecnologie IPR Attn. Mr. Giampaolo PERFETTO Via Tiburtina KM 12 400, 00131 Roma; IT;
MALTESE, Paolo; c/o LEONARDO S.P.A. - Settore EDS - Coordinamento Ingegneria e Tecnologie IPR Attn. Mr. Giampaolo PERFETTO Via Tiburtina KM 12 400, 00131 Roma; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Pozemná stanica a súvisiaci systém a spôsob na komunikáciu vzduch-zem a zem-vzduch založený na technológiách VDL Mode 2 a LDACS 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3542354
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3542354
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 19.03.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 19.03.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 19.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.03.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.04.2021 Typ Odoslané
EP 3542354
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku