Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3541691
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17797648.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.11.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3541691 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  510342016, 510832016 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.11.2016, 30.11.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT, AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62D 65/02  B23K 37/047  B62D 65/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/079167 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/091450 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TMS Turnkey Manufacturing Solutions GmbH; Gaisbergerstrasse 50, 4031 Linz; AT;
Dr.Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft; Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HOLZER, Erwin; Aiser 30, 4311 Schwertberg; AT;
MAYRHOFER, Christoph; Pollmannsdorf 3, 4141 Pfarrkirchen; AT;
MALZNER, Roland; Halbarting 63, 4531 Kematen an der Krems; AT;
MILDENBERGER, Jürgen; Speicherstrasse 19, 76307 Karlsbad; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(54)  Názov  Spojovacie zariadenie so spojovacou stanicou a upínacím rámom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3541691
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3541691
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 16.03.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 16.03.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 16.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.03.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 07.04.2021 Typ Odoslané
EP 3541691
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku