Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3534767
(11)  Číslo patentu  35888 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17797590.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3534767 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.08.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1660674 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.11.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47L 13/00  G09F 15/00  E01F 9/688  B08B 7/04  B08B 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/077917 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/083100 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hg3 S.a.r.l.; 15 rue du Fort Bourdon, 1249 Luxembourg; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BIGATA, Eric; 1 Impasse Marcel Lieuzère, 33320 Mios; FR;
BLOMET, Joël; Moulin de Verville, 95760 Valmondois; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVA LEGAL v. o. s.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Absorpcia, signalizácia a zber potenciálne nebezpečného výrobku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.10.2022 
   Maximálna platnosť do  31.10.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.01.2021 2/2021 SC4A
 
EP 3534767
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.11.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3534767
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 13.11.2020 165,00 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.09.2021 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3534767
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.11.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.11.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 19.11.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2020 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 08.12.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.12.2020 Typ Doručené
Plná moc 11.12.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 11.12.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.12.2020 Typ Odoslané
EP 3534767
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku