Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3541819
(11)  Číslo patentu  36123 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17797375.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.11.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3541819 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16199275 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.11.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.02.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 493/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/079375 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/091559 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janssen Sciences Ireland Unlimited Company; Barnahely Ringaskiddy, Co Cork; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STAPPERS, Alfred Elisabeth; c/o Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE;
LANG, Yolande Lydia; c/o Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE;
ROBINSON, Shane Barry; c/o Janssen Sciences Ireland UC Eastgate Village Eastgate, Little Island Co Cork; IE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zjednodušený spôsob prípravy darunaviru 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.11.2022 
   Maximálna platnosť do  16.11.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.02.2021 04/2021 SC4A
 
EP 3541819
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.10.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3541819
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.01.2021 Typ Doručené
1a Opis 12.01.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 12.01.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.01.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 21.01.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 22.01.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 22.01.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.01.2021 Typ Odoslané
EP 3541819
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku