Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3532499
(11)  Číslo patentu  37877 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17794593.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3532499 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662414258 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 1/00  A61P 11/00  A61P 11/06  A61P 17/00  C07K 16/24  A61P 37/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/058020 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/081075 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Eli Lilly and Company; Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BENSCHOP, Robert Jan; c/o ELI LILLY AND COMPANY P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-6288; US;
DAVIES, Julian; c/o ELI LILLY AND COMPANY P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-6288; US;
OKRAGLY, Angela Jeannine; c/o ELI LILLY AND COMPANY P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-6288; US;
PATEL, Chetankumar Natvarlal; c/o ELI LILLY AND COMPANY P.O. Box 6288, Indianapolis, Indiana 46206-6288; US;
TRUHLAR, Stephanie Marie; c/o ELI LILLY AND COMPANY P.O. Box 6288, Indianapolis, IN 46206-6288; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Anti-IL 33 protilátky a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.10.2022 
   Maximálna platnosť do  24.10.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3532499
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 10.06.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3532499
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.07.2021 Typ Doručené
1a Opis 30.07.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 30.07.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 30.07.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.09.2021 Typ Odoslané
EP 3532499
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku