Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3523595
(11)  Číslo patentu  36907 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17794360.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3523595 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.11.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1601441 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F41A 9/64  F42B 39/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2017/052697 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/065713 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NEXTER Systems; 13 Route de la Minière, 78034 Versailles Cedex; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JAMET, Christophe; c/o Nexter Systems DS/PID 7 route de Guerry CS 90328, 18023 Bourges; FR;
GRELAT, Philippe; c/o Nexter Systems DS/PID 7 route de Guerry CS 90328, 18023 Bourges; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Upevňovacie zariadenie pre delostrelecké náboje a priehradky s hnacími náplňami, ktoré dokážu prijať takéto zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.10.2021 
   Maximálna platnosť do  02.10.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.05.2021 10/2021 SC4A
 
EP 3523595
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3523595
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.01.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 20.01.2021 Typ Doručené
1b Opis 20.01.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 20.01.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.01.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 17.02.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 21.04.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 21.04.2021 Typ Doručené
4b Sprievodný list 21.04.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.04.2021 Typ Odoslané
EP 3523595
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku