Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3529168
(11)  Číslo patentu  36608 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17792125.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3529168 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1660134 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  14.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 81/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2017/052823 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/073514 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janny Sarl; La Condemine Cidex 1556, 71260 Peronne; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JANNY, Pierre; La Condemine, 71260 Peronne; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na výber plynov pre nádobu na skladovanie kaziacich sa výrobkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2022 
   Maximálna platnosť do  13.10.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 14.04.2021 07/2021 SC4A
 
EP 3529168
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 12.10.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3529168
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.02.2021 Typ Doručené
1a Opis 23.02.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 23.02.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 23.02.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.02.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.03.2021 Typ Odoslané
EP 3529168
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku