Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3535120
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17792028.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3535120 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016120931 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.11.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 9/02  B32B 9/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/077569 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/083019 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bufo Technology UG; Eleonorenstrasse 18, 30449 Hannover; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRAUERS, Rouven Dirk; Elisenstrasse 24, 30451 Hannover; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava 42; SK 
(54)  Názov  Dielec z kompozitného materiálu, najmä na športové náradie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3535120
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.10.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3535120
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.10.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 06.10.2021 Typ Doručené
1b Opis 06.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.10.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 01.11.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 01.11.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.11.2021 Typ Odoslané
EP 3535120
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku