Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3525830
(11)  Číslo patentu  37519 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17791980.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3525830 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201617466 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 47/68  C07H 15/203  A61P 35/00  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/076162 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/069490 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Medimmune Limited; Milstein Building Granta Park, Cambridge, Cambridgeshire CB21 6GH; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HOWARD, Philip Wilson; C/O MedImmune Limited Milstein Building Granta Park, Cambridge Cambridgeshire CB21 6GH; GB;
GREGSON, Stephen John; C/O MedImmune Limited Milstein Building Granta Park, Cambridge Cambridgeshire CB21 6GH; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Pyrolbenzodiazepínové konjugáty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2022 
   Maximálna platnosť do  13.10.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.08.2021 16/2021 SC4A
 
EP 3525830
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 12.10.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3525830
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.06.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 01.06.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 01.06.2021 Typ Doručené
1c Opis 01.06.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.06.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.07.2021 Typ Odoslané
EP 3525830
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku