Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3533285
(11)  Číslo patentu  38129 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17791383.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3533285 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102016120724 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H05B 3/14  H05B 3/20  H05B 3/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/077586 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/078087 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Future Carbon GmbH; Ritter-von-Eitzenberger-Strasse 24, 95448 Bayreuth; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FORERO, Stefan; Tränkbühl 66, 95466 Weidenberg; DE;
ASCHENBRENNER, Ortrud; Hölderlin Anlage 1, 95447 Bayreuth; DE;
KANDZIORA, Thomas; Augsburger Straße 19 a, 86899 Landsberg; DE;
SCHÜTZ, Walter; Industriestraße 11, 95466 Weidenberg; DE;
ZEYN, Klaus; Eisnergutbogen 18, 80639 München; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Termofarba, plošné vykurovacie zariadenie a súprava na výrobu plošného vykurovacieho zariadenia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.10.2022 
   Maximálna platnosť do  27.10.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.10.2021 20/2021 SC4A
 
EP 3533285
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.10.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3533285
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.09.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 06.09.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 06.09.2021 Typ Doručené
1c Opis 06.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 16.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.10.2021 Typ Odoslané
EP 3533285
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku