Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3448386
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17790416.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.04.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3448386 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662328255 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.04.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.03.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4725  C07D 417/14  C07D 417/04  C07D 413/14  C07D 471/08  C07D 409/14  C07D 405/14  C07D 401/14  A61P 35/00  C07D 491/048  C07D 487/08  C07D 487/04  C07D 471/10  C07D 401/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/029805 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/189829 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BioSplice Therapeutics, Inc.; 9360 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KC, Sunil Kumar; 10504 Clasico Court, San Diego CA 92127; US;
MAK, Chi Ching; 11942 Caneridge Road, San Diego CA 92128; US;
EASTMAN, Brian, Walter; 10518 Caminito Pollo, San Diego CA 92126; US;
CAO, Jianguo; 9898 Avenger Court, San Diego CA 92126; US;
BOLLU, Venkataiah; 10715 Wexford St. 6, San Diego CA 92131; US;
MITTAPALLI, Gopi Kumar; 4158 Decoro Street 47, San Diego CA 92122; US;
CHIRUTA, Chandramouli; 4158 Decoro Street Apt. 61, San Diego CA 92122; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Izochinolin-3-ylkarboxamidy a ich príprava a použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3448386
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 31.03.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3448386
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu 28.04.2021
EP 3448386
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 04.05.2021 BioSplice Therapeutics, Inc. Samumed, LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku