Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3523283
(11)  Číslo patentu  38228 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17787774.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3523283 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662404474 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 233/64  C07D 401/04  A61K 31/4174  A61K 31/4439  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/055403 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/067860 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mitobridge, Inc.; 1030 Massachusetts Avenue Suite 200, MA 02138 Cambridge; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LAGU, Bharat; 21 Lexington Drive, Acton, MA 01720; US;
TRZASKA, Scott; 8 Renzi Road, Raritan, NJ 08869; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Kryštalické a soľné formy zlúčenín agonistov PPAR 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.10.2023 
   Maximálna platnosť do  05.10.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2021 22/2021 SC4A
 
EP 3523283
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.09.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3523283
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.09.2021 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.09.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3523283
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.09.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.09.2021 Typ Doručené
Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 08.09.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.09.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.11.2021 Typ Odoslané
EP 3523283
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku