Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3523970
(11)  Číslo patentu  40586 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17787084.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3523970 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662404302 P, 201662427677 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.10.2016, 29.11.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/186  H04N 19/70  H04N 19/46  H04N 21/235  H04N 21/84   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/054920 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/067552 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dolby Laboratories Licensing Corporation; 1275 Market Street, 941 03 San Francisco, CA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEN Tao; c/o Dolby Laboratories Inc. 1275 Market Street, 941 03 San Francisco, California; US;
YIN Peng; c/o Dolby Laboratories Inc. 1275 Market Street, 941 03 San Francisco, California; US;
LU Taoran; c/o Dolby Laboratories Inc. 1275 Market Street, 941 03 San Francisco, California; US;
HUSAK Walter J.; c/o Dolby Laboratories Inc. 1275 Market Street, 941 03 San Francisco, California; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Posielanie správ informácií farebného objemu zdroja 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.10.2023 
   Maximálna platnosť do  03.10.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3523970
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3523970
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 22.09.2022 116,00 EUR 6
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.10.2022 116,00 EUR 6 25.10.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3523970
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 05.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 05.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 05.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.10.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 18.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.11.2022 Typ Odoslané
EP 3523970
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku