Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3445299
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17785217.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.05.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3445299 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2928056, 201662341430 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.04.2016, 25.05.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CA, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.02.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 2/16  A61F 9/007   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CA2017/050623 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/181295 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ventura Holdings Ltd.; 23544 - 20th Avenue, Langley, British Columbia V2Z 2Z7; CA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WEBB, Garth T.; 23544 - 20th Avenue, Langley, British Columbia V2Z 2Z7; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Stlačiteľné dutiny v závesných systémoch pre vnútroočné šošovky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3445299
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 07.10.2021 5 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3445299
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 11.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 11.10.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 11.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 14.10.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 15.10.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 15.10.2021 Typ Doručené
EP 3445299
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku