Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3445778
(11)  Číslo patentu  35586 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17785199.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.04.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3445778 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662324600 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.04.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.02.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/60  A61K 47/60  A61P 5/06  A61K 38/25   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CA2017/050475 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/181277 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Griffon Pharmaceuticals International SA; c/o Biopôle SA Route de la Corniche 3 Bâtiment SE-A, 1066 Epalinges; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PERI,Krishna G.; 2999 Guy Hoffman, Montreal, Québec H4R 2R2; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Pegylované bioaktívne peptidy a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.04.2022 
   Maximálna platnosť do  18.04.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.01.2021 01/2021 SC4A
 
EP 3445778
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 07.04.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3445778
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 29.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 29.10.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 29.10.2020 Typ Doručené
1c Sprievodný list 29.10.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 05.11.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.12.2020 Typ Odoslané
EP 3445778
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku