Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3522715
(11)  Číslo patentu  36861 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17784903.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3522715 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16192518 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 43/82  C07D 413/10  C07D 271/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/075080 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/065414 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Syngenta Participations AG; Rosentalstrasse 67, 4058 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HOFFMAN, Thomas, James; Syngenta Crop Protection AG Schaffhauserstrasse, 4332 Stein; CH;
STIERLI, Daniel; Syngenta Crop Protection AG Schaffhauserstrasse, 4332 Stein; CH;
BEAUDEGNIES, Renaud; Syngenta Crop Protection AG Schaffhauserstrasse, 4332 Stein; CH;
POULIOT, Martin; Syngenta Crop Protection AG Schaffhauserstrasse, 4332 Stein; CH;
PITTERNA, Thomas; Syngenta Crop Protection AG Schaffhauserstrasse, 4332 Stein; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Mikrobiocídne deriváty oxadiazolu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.10.2023 
   Maximálna platnosť do  03.10.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.05.2021 9/2021 SC4A
 
EP 3522715
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.04.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3522715
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 17.09.2021 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.09.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3522715
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.04.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.04.2021 Typ Doručené
Plná moc 12.04.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 12.04.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.04.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.04.2021 Typ Odoslané
EP 3522715
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku