Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3523486
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17784890.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3523486 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  508952016 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E03C 1/322  E03C 1/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/074957 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/065355 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rathammer, Andre; Sebaldgasse 8/5/14, 1220 Wien; AT;
Fechter, Harald; Gerasdorfer Straße 141/37, 1210 Wien; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RATHAMMER, Andre; Gerasdorfer Straße 141/37, 1210 Wien; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na montáž a upevnenie umývadla na stenu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3523486
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.10.2021 5 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3523486
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.10.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 14.10.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 14.10.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 14.10.2021 Typ Doručené
1d Opis 14.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.10.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.11.2021 Typ Odoslané
EP 3523486
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku