Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3523287
(11)  Číslo patentu  38459 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17784507.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3523287 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662404062 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.01.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 333/60  C07D 409/12  C07D 498/04  A61K 31/381  A61K 31/385  A61K 31/424  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/054688 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/067423 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merck Sharp & Dohme Corp.; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALTMAN, Michael, D.; 33 Avenue Louis Pasteur, Boston, Massachusetts 02115-5727; US;
CASH, Brandon, D.; 33 Avenue Louis Pasteur, Boston, Massachusetts 02115-5727; US;
CHANG, Wonsuk; 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033; US;
CUMMING, Jared, N.; 33 Avenue Louis Pasteur, Boston, Massachusetts 02115-5727; US;
HAIDLE, Andrew, M.; 33 Avenue Louis Pasteur, Boston, Massachusetts 02115-5727; US;
HENDERSON, Timothy, J.; 33 Avenue Louis Pasteur, Boston, Massachusetts02115-5727; US;
JEWELL, James, P.; 33 Avenue Louis Pasteur, Boston, Massachusetts 02115-5727; US;
LARSEN, Matthew, A.; 33 Avenue Louis Pasteur, Boston, Massachusetts 02115-5727; US;
LIANG, Rui; 4 Schindler Court, East Brunswick, New Jersey 08816; US;
LIM, Jongwon; 33 Avenue Louis Pasteur, Boston, Massachusetts 02115-5727; US;
LU, Min; 33 Avenue Louis Pasteur, Boston, Massachusetts 02115-5727; US;
OTTE, Ryan, D.; 33 Avenue Louis Pasteur, Boston, Massachusetts 02115-5727; US;
SIU, Tony; 33 Avenue Louis Pasteur, Boston, Massachusetts 02115-5727; US;
TROTTER, Benjamin Wesley; 33 Avenue Louis Pasteur, Boston, Massachusetts 02115-5727; US;
TYAGARAJAN, Sriram; 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Benzo [B]tiofénové kompozície ako STING agonisty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.10.2023 
   Maximálna platnosť do  02.10.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.01.2022 1/2022 SC4A
 
EP 3523287
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.10.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3523287
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 04.10.2021 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.09.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3523287
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.10.2021 Typ Doručené
Plná moc 19.10.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.10.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 19.10.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.10.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.12.2021 Typ Odoslané
EP 3523287
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku