Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3442586
(11)  Číslo patentu  40512 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17783039.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.04.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3442586 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662322008 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.04.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.02.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/107  A61K 9/00  A61K 31/4422  A61K 47/10  A61K 47/24  A61K 47/26  A61K 47/44  A61P 9/00  A61P 9/04  A61P 9/06  A61P 9/10  A61P 9/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/027164 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/180718 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Acasti Pharma U.S., Inc.; 251 Little Falls Drive, 198 08 Wilmington, DE; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KOTTAYIL S., George; 26201 Osprey Way, 085 50 West Windsor, NJ; US;
KUMAR Amresh; 6714 Raven Crest Drive, 085 36 Plainsboro, NJ; US;
SUNTHANKAR Prasanna; 12212 Thrasher Trail, 085 50 West Windsor, NJ; US;
KAVURU Vimal; 11 Maacka Drive, 077 33 Holmdel, NJ; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Stabilný parenterálny prípravok nimopidínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.04.2023 
   Maximálna platnosť do  12.04.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3442586
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 29.09.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 11.10.2022 104,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3442586
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3442586
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 23.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.09.2022 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 04.10.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 20.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.10.2022 Typ Odoslané
EP 3442586
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku