Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3443130
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17782725.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.04.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3443130 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201615099897 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.04.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.02.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C21C 1/08  C21C 1/10  C22C 33/08  C22C 35/00  C22C 37/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NO2017/050093 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/179995 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ELKEM ASA; Drammensveien 169, 0277 Oslo; NO 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LIPTAK, Matthew; 10047 Larkspur Drive, Ooltewah Tennessee 37363; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Očkovadlo pre šedú liatinu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3443130
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 09.03.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3443130
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 30.03.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 30.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.04.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.04.2021 Typ Odoslané
EP 3443130
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku