Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3516052
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17780349.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.09.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3516052 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16306232 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.09.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.07.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 9/12  A61K 38/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/074387 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/055206 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Université de Strasbourg; 4, rue Blaise Pascal, 67000 Strasbourg; FR;
Centre National de la Recherche Scientifique; 3, rue Michel-Ange, 750 16 Paris; FR;
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale; 101, rue de Tolbiac, 75013 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MOINE, Hervé; 14 rue de la Rheinmatt, 67100 Strasbourg; FR;
TABET, Ricardos; 102 Orleans street, Boston, Massachussetts 02128; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Rekombinantný gén DGKK na génovú terapiu syndrómu fragilného chromozómu X 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3516052
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 07.09.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3516052
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 23.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 23.08.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 23.08.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 23.08.2021 Typ Doručené
1e Sprievodný list 23.08.2021 Typ Doručené
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.08.2021 Typ Doručené
2a Sprievodný list 24.08.2021 Typ Doručené
2b Opis 24.08.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.08.2021 Typ Platba
4 Oznámenie 14.10.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.10.2021 Typ Odoslané
EP 3516052
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku