Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3523723
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17777304.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.10.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3523723 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16192430 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 9/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/075375 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/065530 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ParTec AG; Possartstrasse 20, 81679 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LIPPERT, Thomas; Sonnenstrasse 43, 63743 Aschaffenburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vysokovýkonný výpočtový systém a spôsob jeho použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3523723
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 22.09.2021 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3523723
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 16.09.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 16.09.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 16.09.2021 Typ Doručené
2b Príloha inde neuvedená 16.09.2021 Typ Doručené
2c Príloha inde neuvedená 16.09.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.09.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zápise zmeny 21.09.2021 Typ Odoslané
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2021 Typ Odoslané
EP 3523723
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.09.2021 ParTec AG ParTec Cluster Competence Center GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku