Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3436022
(11)  Číslo patentu  40158 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17776839.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.03.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3436022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.03.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662317002 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.04.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.02.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07J 9/00  C07J 17/00  C07J 43/00  A61K 31/56  A61P 25/00  A61P 1/00  A61P 3/06  A61P 3/10  A61P 25/20  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2017/025535 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/173358 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sage Therapeutics, Inc.; 215 First Street, 021 42 Cambridge, MA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROBICHAUD Albert, Jean; 215 First Street, 021 42 Cambridge, MA; US;
SALITURO Francesco, G.; 25 Baker Drive, 017 52 Marlborough, MA; US;
MARTINEZBOTELLA Gabriel; 17 Parameter Road, 017 78 Wayland, MA; US;
HARRISON Boyd, L.; 9 Whestston Court, 085 50 Princeton Junction, NJ; US;
REID John, Gregory; 48 Arbor Way, 014 50 Groton, MA; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Oxysteroly a spôsoby ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.03.2023 
   Maximálna platnosť do  31.03.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.10.2022 19/2022 SC4A
 
EP 3436022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 13.07.2022 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3436022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 30.05.2022 232,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3436022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 12.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.09.2022 Typ Odoslané
EP 3436022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku