Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3515910
(11)  Číslo patentu  35303 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17772381.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.09.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3515910 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662398006 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.09.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.07.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 417/14  C07D 471/04  C07D 487/04  A61K 31/4439  A61P 11/06  A61P 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/073916 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/055040 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Astrazeneca AB; AstraZeneca 35 Gatehouse Drive, 151 85 Södertälje; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PERRY, Matthew; AstraZeneca, 431 83 Mölndal; SE;
KARABELAS, Konstantinos; AstraZeneca, 431 83 Mölndal; SE;
MOGEMARK, Mickael; AstraZeneca, 431 83 Mölndal; SE;
BOLD, Peter; AstraZeneca, 431 83 Mölndal; SE;
TYRCHAN, Christian; AstraZeneca, 431 83 Mölndal; SE;
NIKITIDIS, Antonios; AstraZeneca, 431 83 Mölndal; SE;
PETERSEN, Jens; AstraZeneca, 431 83 Mölndal; SE;
BÖRJESSON, Ulf; AstraZeneca, 431 83 Mölndal; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  5-[2-(pyridin-2-ylamino)-1,3-tiazol-5-yl]-2,3-dihydro-1H-izoindol-1-ónové deriváty a ich použitie ako duálnych inhibítorov fosfatidylinozitol 3-kinázy delta & gama 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.09.2022 
   Maximálna platnosť do  21.09.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
 
EP 3515910
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.09.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3515910
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 07.09.2020 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.08.2021 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3515910
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 10.09.2020 Typ Doručené
Plná moc 10.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 10.09.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.09.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.10.2020 Typ Odoslané
EP 3515910
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku