Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3515924
(11)  Číslo patentu  39428 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  17771436.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.09.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3515924 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/EP2016/072562 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.09.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.07.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  30.06.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07F 9/6558  A61K 31/675  A61P 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2017/073858 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/055016 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Idorsia Pharmaceuticals Ltd; Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEUENBERGER, Daniel; c/o Idorsia Pharmaceuticals Ltd. Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil; CH;
REBER, Stefan; c/o Idorsia Pharmaceuticals Ltd. Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil; CH;
VON RAUMER, Markus; c/o Idorsia Pharmaceuticals Ltd. Hegenheimermattweg 91, 4123 Allschwil; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Kryštalické formy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.09.2023 
   Maximálna platnosť do  21.09.2037 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 30.06.2022 12/2022 SC4A
 
EP 3515924
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.03.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3515924
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.09.2022 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3515924
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.06.2022 Typ Odoslané
EP 3515924
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku